Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu NajciekawszeProjekty.pl jest firma Koncept sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-638) przy ul. Watykańskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176353, zwana dalej Sklepem.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów oraz pośredniczy w sprzedaży towarów poprzez serwis internetowy .
 3. Sklep nie jest właścicielem prezentowanych w serwisie towarów i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z nieprawidłowych danych i informacji zawartych w ofercie. Właścicielami towarów są Pracownie architektoniczne, z którymi Sklep podpisał stosowne umowy na sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży towarów.

Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie towaru może złożyć pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, zwana dalej Kupującym.
 2. Zamówienia towaru Kupujący może dokonać za pośrednictwem strony internetowej, faksem (nr. faksu: 085 653 90 03) lub telefonicznie (nr tel.: 085 743 82 77).
 3. Otrzymane zamówienia Sklep potwierdza telefonicznie w ciągu 24 godzin od momentu ich otrzymania. Dni uznawane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) wydłużają czas na potwierdzenie zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie są przyjmowane do realizacji.
 4. W przypadku gdy Kupujący, po potwierdzeniu zamówienia, stwierdzi jakiekolwiek błędy w zamówieniu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep telefonicznie lub drogą elektroniczną o zauważonych błędach.
 5. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów. Zmianom cen nie podlegają zamówienia przyjęte do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty i ich aktualizacji.
 7. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przelewem na konto Sklepu. W przypadku płatności przelewem, zamówiony towar wysłany jest do Kupującego po zarejestrowaniu płatności na koncie Sklepu.
 8. Do każdego zamówionego towaru dołączana jest faktura VAT, którą wystawia Sklep (w sytuacji kiedy jest sprzedawcą towaru) lub Pracownia architektoniczna (w sytuacji kiedy Sklep pośredniczy w sprzedaży między Kupującym a Pracownią architektoniczną).
 9. Przewidywany termin realizacji zamówienia to 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 10. Koszt dostarczenia przesyłki o wartości powyżej 300 zł brutto na terenie Polski pokrywa Sklep.

  W przypadku kiedy Kupujący dokona zamówienia kilku towarów o różnych terminach realizacji, Sklep pokrywa koszty tylko jednej wysyłki.

 11. Zamówienie można odwołać wyłącznie telefonicznie.
 12. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi Sklepowi chęć odstąpienia od umowy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy Kupujący musi dokonać za pomocą starannie wypełnionego , wraz z podaniem numeru konta bankowego, przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem.
 2. Zwracany towar musi wrócić w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż (bez śladów użytkowania i kopiowania). Zwrot należy każdorazowo ustalić telefonicznie ze Sklepem. Towar niespełniający powyższych warunków oraz zwracany niezgodnie z powyższymi ustaleniami nie zostanie przyjęty przez Sklep.
 3. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru, do i od Kupującego, pokrywa Kupujący. Są one potrącane od zwracanej przez Sklep kwoty.
 4. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem pocztowym. Przesyłki takie zwracane są nadawcy.
 5. Zwrotowi nie podlegają projekty indywidualne oraz gotowe, zaadaptowane na życzenie Kupującego.
 6. W przypadku zwrotów spełniających wyżej wymienione warunki, Sklep gwarantuje zwrot należności, stanowiącej równowartość zakupionego towaru.
 7. Należności, wynikające ze zwrotów są regulowane przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury korygującej podpisanej przez Kupującego.
 8. W przypadku zwrotu projektu domu Kupujący, który skorzystał z organizowanej przez Sklep promocji dotyczącej zakupu projektów domów wraz z prezentem za 1 zł, zobowiązany jest zwrócić również otrzymane w promocji przedmioty w stanie nienaruszonym i na własny koszt. W przeciwnym razie Sklep ma prawo obciążyć Kupującego kosztem faktycznej wartości niniejszych przedmiotów.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu przesyłki są rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.
 10. W przypadku gdy Kupujący, po otrzymaniu przesyłki stwierdzi jej uszkodzenie, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki oraz Sklepowi.
 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sklepowi.
 12. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem jej rozpatrzenia jest przesłanie reklamowanego towaru wraz z załączonym opisem wady oraz oczekiwań dotyczących sposobu realizacji zobowiązań i kserokopią faktury VAT na adres Sklepu.
 13. Jeżeli towar jest niezgodny z  umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 14. Reklamacje muszą być zgłaszane Sklepowi za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
 15. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 16. W przypadku zmiany zamówienia w trakcie jego realizacji Kupujący ponosi koszty manipulacyjne, związane z przygotowaniem i wysyłką projektu przez pracownię.

Dane osobowe, poufność

 1. Sklep zobowiązuje się od ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
 2. Zgodnie z powyższą ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych na potrzeby Sklepu oraz dla celów ewidencyjnych na potrzeby Pracowni architektonicznej. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, korygowania i wniesienia żądania o zaprzestanie ich udostępniania.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania na łamach serwisu Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

Załączniki

 


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *