Od czego zacząć budowę?

Od czego zacząć budowę?

Mając już wszystkie niezbędne do rozpoczęcia budowy pozwolenia i dokumenty, możemy przystępować do pracy. Musimy pamiętać o bardzo ważnych kwestiach, że żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Zacznijmy działać zanim geodeta wyznaczy miejsce, w którym będziemy stawiali dom.

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac, musimy poszukać wykonawcy, który wybuduje nam dom oraz podpisać z nim umowę. Ponieważ budowa domu jest poważną inwestycją, wiążącą się dużymi wydatkami, powinniśmy wszystko dokładnie zaplanować i oszacować koszty. Staranne przygotowanie się do tego pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych wydatków oraz zapanować nad całością.

Harmonogram prac

Aby mieć wszystko pod kontrolą, powinniśmy założyć harmonogram prac, w którym zaplanujemy konkretne zadania do zrealizowania w ściśle określonym czasie. Na tej podstawie ustalimy z wykonawcami daty płatności oraz kwoty za poszczególne prace a także terminy dostaw materiałów budowlanych. Harmonogram taki powinien zawierać rodzaje materiałów, które chcemy użyć oraz ich koszt, czas konkretnych etapów budowy, a także planowane przerwy technologiczne. Na tej podstawie będziemy mogli też oszacować jak długo potrwają prace, zanim będziemy mogli zamieszkać we własnym domu. Jeśli zostanie on dokładnie sporządzony, a każdy etap precyzyjnie zaplanowany, umożliwi nam kontrolę czy wykonawca wywiązuje się z wyznaczonych terminów. W przypadku, kiedy bierzemy kredyt na budowę, harmonogram budowy musimy też przedstawić bankowi. Na jego podstawie ustali on przypływ środków na finansowanie kolejnych etapów inwestycji.

Zawiadamiamy urząd

Następnym krokiem jest poinformowanie odpowiednich organów o tym, że zamierzamy rozpocząć budowę. Zamiar rozpoczęcia budowy musimy zgłosić, wypełniając druk zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych urzędowi wydającemu pozwolenie oraz projektantowi sprawującemu nadzór nad zgodnością budowy z projektem. Możemy to zrobić nie wcześniej niż 14 dni po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac przygotowawczych. Do takich prac zaliczamy wytyczenie przez geodetę obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy oraz wybudowanie tymczasowych obiektów, a także wykonanie przyłączy do sieci na potrzeby budowy.

Do zawiadomienia musimy dołączyć oświadczenie kierownika budowy, który podejmie się obowiązku kierowania budową, o posiadanych przez niego uprawnieniach budowlanych i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jeżeli chcemy, żeby w naszym imieniu ktoś prowadził nadzór inwestorski, musimy też dołączyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu tego obowiązku na naszej budowie.

Dziennik budowy

W urzędzie powinniśmy też ostemplować dziennik budowy, w którym kierownik budowy będzie wpisywał przebieg wszystkich robót. Jest to dokument, który będzie zawierał informacje kiedy i w jaki sposób były przeprowadzane prace oraz czy wykonano je zgodnie z prawem. W przypadku ewentualnego sporu z wykonawcą dziennik budowy może posłużyć jako najważniejszy dowód. Każda strona dziennika budowy musi być ponumerowana i ostemplowana przez urząd, któremu zgłaszamy zamiar rozpoczęcia budowy domu. Urzędnik stronę tytułową oznacza odpowiednim numerem, wpisuje datę wydania oraz takie dane, jak nazwisko i imię inwestora, adres budowy oraz numer pozwolenia na budowę. Na pierwszej stronie muszą się znaleźć dane wykonawcy i osób, które sprawowały będą nadzór: kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru. Podać trzeba też ich specjalności oraz numery uprawnień. Po skończonej inwestycji dziennik budowy trzeba będzie przedstawić urzędowi, który ma prawo zakwestionować wpisy do niego i, w konsekwencji, nie wyrazić zgody na użytkowanie budynku, dlatego tak ważne jest staranne jego uzupełnianie na bieżąco. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest kierownik budowy, natomiast wpisów do niego mogą dokonywać inwestor lub osoba sprawująca nadzór inwestorski, projektant, geodeta oraz pracownicy nadzoru budowlanego podczas kontroli. Każdy wpis musi być potwierdzony podpisem oraz datą. Bardzo ważne jest, żeby dokument ten zawsze był na placu budowy, a kierownik budowy jest zobowiązany do udostępniania go uprawnionym osobom do dokonywania w nim wpisów.

Tablica budowy

W urzędzie musimy też podać dane, które zamieścimy na tablicy informacyjnej budowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r., będzie ona musiała być umieszczona na placu budowy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej lub dojazdu do niej, na wysokości co najmniej 2 m, aż do zakończenia wszystkich prac. Jeśli nie spełnimy tego obowiązku, grozi nam mandat. Musimy napisać na niej jaki rodzaj robót będzie przeprowadzany i adres miejsca, w którym będą one wykonywane, podać numer pozwolenia na budowę i przez kogo było ono wydane, dane osobowe inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru i architekta, termin rozpoczęcia robót oraz planowany czas ich zakończenia, alarmowe numery telefonów policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz inspekcji pracy. Tablica informacyjna musi być koloru żółtego i mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Napisy powinny mieć wysokość co najmniej 4 cm i być wykonane czytelnie w czarnym kolorze.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *