Projekt zgodnie z prawem

Projekt zgodnie z prawem

Kupując projekt gotowy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będzie on tylko jednym z niezbędnych dokumentów, które zobowiązani jesteśmy złożyć, ubiegając się o pozwolenie na budowę domu. Musi on zostać odpowiednio zaadoptowany do konkretnej sytuacji i naszych potrzeb, dokładnie opisany i zaopatrzony w projekt zagospodarowania przestrzennego z aktualną mapą.

Projekt gotowy został określony w Prawie Budowlanym jako „wydawnictwo w postaci druku, kserokopii, kopii na papierze światłoczułym itp. zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego o zakresie co najmniej projektu architektoniczno-budowlanego i spełniające wymogi wynikające z przepisów obowiązujących dla takiego opracowania”.

Projekty gotowe opracowywane są przez biura architektoniczne w ten sposób, żeby były uniwersalne, a przez to spełniające oczekiwania jak największej liczby inwestorów oraz pasowały do różnych działek. Poza technicznymi elementami, jak rzuty i przekroje, projekty gotowe zawierają propozycje usytuowania domu na działce ze wskazaniem najkorzystniejszego ustawienia w stosunku do stron świata. Często pokazana jest także przykładowa aranżacja wnętrz. W przypadku projektów zakładających możliwość rozbudowy, wyszczególnione są też sugerowane jej etapy.
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jednak sam projekt gotowy nie wystarczy, żeby można się było ubiegać o pozwolenie na budowę. Może bowiem być ono wydane wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, który składa się z projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki.

Niezbędna adaptacja

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, § 4 ust.3 (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133) mówi, że projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymogi rozporządzenia, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu go do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po sporządzeniu stosownego projektu zagospodarowania działki lub terenu. Zatem, zanim będziemy się ubiegali o pozwolenie na budowę, musimy projekt gotowy zaadaptować do naszych potrzeb. Adaptacja taka zazwyczaj nie ogranicza się jedynie do dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych, a często polega na zmianie kąta nachylenia połaci dachu. Wymóg ten narzuca decyzja o warunkach zabudowy.

Adaptację projektu niekoniecznie musi wykonywać jego autor, ale musi on wyrazić pisemną zgodę na zmiany, które będzie mógł dokonać inny architekt. W przypadku adaptacji projektu gotowego, musi w nim być określony zakres obowiązków projektanta, który tego dokonuje, a także zakres dopuszczalnych zmian, które nie powodują naruszenia praw autorskich. Zmiany w projekcie mogą być naniesione jednorazowo, a ich naniesienie nie upoważnia projektanta wprowadzającego je do sprzedawania projektu jako swojego. Zgoda autora projektu wydawana jest imiennie na nazwisko inwestora w momencie kupna projektu.

Składowe projektu budowlanego

Jeżeli ubiegamy się o pozwolenie na budowę, projekt budowlany musi składać się z projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki i terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany, który jest składową projektu budowlanego, powinien zawierać zwięzły opis techniczny budynku, jego funkcję, formę i konstrukcję, czyli zarówno obliczenia statyczne, rozwiązania materiałowe oraz rysunki projektowe. Część rysunkowa musi składać się ze wszystkich rzutów kondygnacji, przekrojów przez budynek, widoku wszystkich elewacji i dachu z góry. Niezbędne są też rysunki konstrukcyjne i projekty instalacji wewnętrznych.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopiach aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W projekcie zagospodarowania działki lub terenu niezbędne jest określenie takich parametrów, jak usytuowanie obiektu, granice działki, obrys i układy istniejących oraz projektowanych budynków, uzbrojenie terenu, sposób odprowadzania ścieków, możliwości komunikacyjne oraz układ zieleni. Projekt musi też mieć określone wymiary, rzędne i wzajemne odległości względem istniejących i projektowanych obiektów.

Ważny drobiazg

Kupując projekt gotowy, powinniśmy zwrócić uwagę, czy zostanie on nam udostępniony w czterech egzemplarzach, które będziemy musieli przedstawić w urzędzie, składając wniosek o pozwolenie na budowę.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *